Ubezpieczenia dla biznesu

Zabezpiecz siebie, bliskich, majątek - ubezpieczenia online, polisy mobilne

Ubezpieczenia dla biznesu

Ubezpieczenia » Ubezpieczenia dla biznesu


Ubezpieczenia dla biznesu

Ubezpieczenia dla biznesuUbezpieczenia dla biznesu to ochrona majątku firmy, budynków, maszyn urządzeń, sprzętu elektronicznego, nakładów inwestycyjnych oraz środków obrotowych od ognia i innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem, rabunku lub wandalizmu. To również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) działalności gospodarczej, z uwzględnieniem OC kontraktowego a także ubezpieczenie wypadków przy pracy jak i ubezpieczenie grupowe pracowników.Ubezpieczenia dla biznesuUbezpieczenie majątku firmy obejmuje budynki, budowle, lokale, nakłady inwestycyjne, maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich, mienie pracownicze i wartości pieniężne. Ochrona obejmuje uszkodzenia, zniszczenia lub utratę mienia między innymi w wyniku zdarzeń losowych, kradzieży, rabunku, stłuczenia, dewastacji.


więcej »
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem to ochrona w przypadku dokonania lub usiłowania zaboru mienia z miejsca ubezpieczenia. W przypadku rozszerzenia ochrony o mobilne użytkowanie, ochrona rozszerzona jest o zabór mienia, będący następstwem wypadku środka transportu, kradzieży z włamaniem z pojazdu lub kradzieży wraz z pojazdem.


więcej »
Ubezpieczenie od dewastacji to ochrona w przypadku rozmyślnego działania osoby trzeciej, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, w tym graffiti, pomalowanie lub zachlapanie, bez związku z kradzieżą z włamaniem czy rabunkiem.


więcej »
Ubezpieczenie od utraty płynności finansowej to ochrona wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, które mogłyby być pokryte przez firmę przy niezakłóconym przebiegu działalności gospodarczej. To między innymi: opłaty dzierżawne, czynsze oraz opłaty za pobór energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu w miejscu ubezpieczenia, podstawowe wynagrodzenie pracowników z tytułu umów o pracę, odsetki rat kredytów i rat leasingowych.


więcej »
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego obejmuje ochronę w przypadku awarii sprzętu, powstałej w wyniku błędu w obsłudze, niewłaściwego użytkowania, błędów projektowych, konstrukcyjnych, nieprawidłowego montażu, użycia wadliwych materiałów, zaniku zasilania, zwarcia i innych przyczyn elektrycznych.


więcej »
Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej to odpowiedzialność za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem działalności, posiadaniem mienia – wprowadzeniem produktu do obrotu, wykonaniem usług. Ochrona obejmuje odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych – deliktową oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, czyli kontraktową.


więcej »
Przepisy obligują osoby wykonujące określone zawody do posiadania polisy OC z tytułu wykonywania tych zawodów. Regulują to ustawy i rozporządzenia dedykowane konkretnym rodzajom działalności. Zawody zobligowane do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej to między innymi: komornik sądowy, organizator imprez masowych, rzeczoznawca majątkowy, pośrednik nieruchomości, agent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy, adwokat, radca prawny, księgowy, notariusz, architekt, biuro usług płatniczych, inżynier, lekarz, zakład opieki zdrowotnej, biegły rewident, rzecznik patentowy, detektyw, dysponent jednostek ratownictwa medycznego.


więcej »
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) zawodowe dobrowolne stanowi wsparcie dla firm i osób wykonujących wolne zawody w przypadku zagrożenia ich interesów, chroni przed roszczeniami zgłaszanymi przez klientów, pracowników czy osoby trzecie. OC zawodowe nauczyciela, fotografa, trenera fitness to tylko nieliczne zawody, które w działalności zawodowej wspierają się ubezpieczeniem OC.


więcej »
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) członków Zarządu to ochrona osób zarządzających firmami na wypadek roszczeń osób trzecich. Roszczenia mogą dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków, niewłaściwego prowadzenia spraw firmy, braku kontroli nad działaniem firmy lub niezłożenie wniosku o upadłość firmy.


więcej »
Ubezpieczenie wypadku przy pracy, to ochrona w ramach odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za szkody osobowe powstałe w wyniku zdarzenia, mającego cechy wypadku przy pracy, jakiemu ulegli pracownicy danej firmy. Zdarzenie zostaje zakwalifikowane jako wypadek przy pracy w protokole powypadkowym BHP.


więcej »
Ubezpieczenie grupowe to oferta skierowana do firm. Ochroną mogą zostać objęci pracownicy zatrudnieni na podstawie nie tylko umowy o pracę , ale również innych umów, jak umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt. Do ubezpieczenia mogą przystąpić również bliscy pracowników, współmałżonek i dorosłe dzieci. Zakres ochrony jest zazwyczaj szeroki, od pobytu w szpitalu w wyniku wypadku i choroby, poważnego zachorowania do urodzenia się dziecka.


więcej »
Ubezpieczeniem można objąć dom w budowie, przy czym ubezpieczenie elementów w budowie od kradzieży, możliwe jest dopiero, gdy budynek osiągnie stan surowy zamknięty.


więcej »
Ubezpieczenie biura to ochrona nie tylko przed zalaniem czy pożarem, ale także ochrona w przypadku dewastacji witryny czy budynku, w tym graffiti. Ochroną możemy objąć także sprzęt elektroniczny, jak laptopy i telefony komórkowe. Ubezpieczenie zadziała nie tylko w biurze, ale również w drodze do Klienta, czyli w ramach tak zwanego mobilnego użytkowania.


więcej »© 2022 - Ubezpieczenia Joanna Matysiak - Ubezpieczenia dla biznesu

ubezpieczenie domu     Inne ubezpieczenia Warszawa Białołęka     ubezpieczenia Otwock